BAANREGLEMENT

Om het spelen in goede banen te leiden hebben we een aantal regels, waar een ieder zich aan dient te houden. Daarmee houden we het voor alle leden overzichtelijk en voorkomen we onnodige discussies over het gebruik van de banen.

Artikel 1
Het seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december en de banen zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar.

Artikel 2
De 9 TennisPro Vision banen zijn bespeelbaar van 8.00 uur tot 23.00 uur.

  • Men kan 's avonds tot 23.00 uur tennissen bij kunstlicht. Deze verlichting wordt bediend vanuit het paviljoen. Indien het paviljoen is gesloten kunt u altijd de kleedkamers en toiletten binnen, ook 's avonds om de verlichting aan/uit te zetten.
  • Schakel 's avonds alleen de verlichting in van de baan waarop u gaat spelen. Bij baanreservering later op de avond dient dan ook bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van die baan waar de verlichting nog niet is uitgezet. De baanverlichting schakelt in ieder geval aan het eind van de avond automatisch uit.

Artikel 2a
Na het spelen zijn de spelers en speelsters verplicht om de baan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten. Zie ook Baanonderhoud.

Artikel 2b
Indien er sneeuw op de baan ligt of tijdens periodes van dooi en ijzel is het verboden de TennisPro Vision tennisbanen te betreden. Dit kan schade aan de banen kan veroorzaken. Het is niet toegestaan om sneeuw van de banen te schuiven.

Artikel 3
De 3 kunstgrasbanen zijn bespeelbaar van 8.00 uur tot intreden duisternis.

  • De verlichting kan niet worden ingeschakeld.

Artikel 4
Het bestuur of een door het bestuur aangewezen persoon beslist of de banen bespeeld kunnen worden.

Artikel 5
Leden
De banen mogen alleen bespeeld worden door leden van MTV die in het bezit zijn van een geldige KNLTB lidmaatschapspas op naam van de Madese Tennisvereniging. Deze pas is strikt persoonlijk en wordt verstrekt als de verschuldigde contributie is ontvangen.

Artikel 6
Introducé
Als er voldoende banen beschikbaar zijn kunnen niet-leden door een MTV lid worden geïntroduceerd. Dat mag per dag 2 maal 3 kwartier (maximaal 5 keer per jaar) per introducé.
Tegen betaling zijn Introducépasjes, die één dag geldig zijn verkrijgbaar in het paviljoen.
Introductieregeling
Lees daarom onderstaande regels goed door.

Het spelen met introducé(s) is niet toegestaan indien dit tot gevolg heeft dat eigen leden geen gebruik kunnen maken van een baan.
Introducé(s) dient/dienen altijd samen met een regulier lid van de baan gebruik te maken, dus nooit alleen introducés.
Introducés zijn niet verzekerd via de vereniging en zij kunnen MTV ook niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade etc.
Degene die introduceert is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé en kan dus eventueel aansprakelijk gesteld worden ingeval van toegebrachte schade of wangedrag.

Artikel 7
Er dient gespeeld te worden in tenniskleding De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen die geschikt zijn voor spelen op TennisPro Vision en kunstgras banen. De tennisschoenen dienen zoveel mogelijk ontdaan te zijn van vuil (bijvoorbeeld modder).
De leden van het bestuur of door hen aangewezen personen hebben het recht te bepalen, of de schoenen waarop gespeeld wordt aan de eisen voldoen. Zij kunnen zonodig de speler verbieden op de baan te blijven.

Artikel 8
De speeltijd bedraagt 45 minuten voor dubbelpartijen en enkelpartijen. Daarbij is inbegrepen de tijd die nodig is voor het slepen/vegen van de baan en lijnen.

Artikel 9
Voor individuele-, groeps- en jeugdtrainingen worden banen gereserveerd. Welke banen dit zijn, wordt kenbaar gemaakt via het afhangbord.

Artikel 9a
Er mogen geen specifieke tennislessen worden gegeven anders dan de door de vereniging aangewezen trainer(s).

Artikel 10
Tot 30 minuten voor de officiële aanvangstijd van de competitiewedstrijden kan op de banen vrij worden gespeeld. Tijdens de competitiewedstrijden kan iedereen afhangen op de banen die niet voor de competitie zijn gereserveerd.

Artikel 10a
Op dagen en uren, waarop competitie of andere door de vereniging georganiseerde evenementen worden gehouden, zijn de banen slechts bespeelbaar voor de deelnemers aan bovengenoemde evenementen. Echter, zal zoveel mogelijk getracht worden één baan vrij te houden voor recreatief tennis.

Artikel 10b
Tenzij de toernooi- of wedstrijdcommissie anders beslist is het toegestaan tijdens toernooien de niet gereserveerde banen te gebruiken.

BANEN EN OMGEVING.

Artikel 11
Ter voorkoming van verontreiniging en beschadiging van de banen te voorkomen is het niet toegestaan om:

  • Op de banen te roken.
  • Kauwgom te gebruiken.
  • Huisdieren op de banen te laten.
  • Glas en aardewerk mee te nemen op de banen.
  • Scherpe voorwerpen mee te nemen op de banen

Artikel 11a
Laat geen afval slingeren (plastic flesjes e.d.) op de banen. Deponeer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken op het park.

Artikel 12
Alle leden van de vereniging zijn verantwoordelijk voor de op de banen aanwezige materialen, voor zover die door hen gebruikt worden. Alle leden dienen er voor te zorgen, dat het zowel in als rond het tenniscomplex netjes blijft en spreken indien nodig anderen daarop aan.

Artikel 13
In het algemeen wordt de schade aan het terrein, omgeving en materiaal toegebracht, hersteld op kosten van hem of haar, die de schade heeft veroorzaakt. Het veroorzaken van schade dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan het bestuur.

Artikel 14
Indien geen bestuursleden aanwezig zijn, dienen andere leden bij constatering van ernstige overtredingen dit te melden aan het bestuur.

Artikel 15
Leden mogen geen veranderingen aan het terrein en/of opstallen aanbrengen anders dan met toestemming van het bestuur.

ALGEMEEN.

Artikel 16
Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde, ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van spelers of bezoekers.

Artikel 17
Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zich netjes gedraagt op het tennispark. Bij onbehoorlijk gedrag kan op gezag van het bestuur toegang tot de banen worden geweigerd.

Artikel 18
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. In alle gevallen waarin het baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

©2020 Madese Tennisvereniging Webdesign door Jan Dijkmans