Lesvoorwaarden

ALGEMENE LESVOORWAARDEN

INSCHRIJFBEPALINGEN
Artikel 1
Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van de Madese Tennis- en Padel Vereniging.

Artikel 2
Alleen schriftelijke aanmeldingen en aanmeldingen per e-mail worden geaccepteerd. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk indien er ruimte is in een lesschema van een trainer én er, naar het oordeel van de trainers van Madese Tennisvereniging, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is.
Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's komen te vervallen. De lestijden kunnen bij afwijkende groepssamenstelling naar rato worden bijgesteld.

Artikel 3
Een lesuur bestaat uit 50 minuten les van de trainer.
Een half lesuur bestaat uit 25 minuten les van de trainer.

Artikel 4
De lessen worden gegeven op, in overleg met de trainers van Madese Tennis- en Padel Vereniging, vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties en de feestdagen) en gepubliceerd op www.madesetv.nl.

Artikel 5
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft het lid zich definitief op voor de tennislessen en is het verschuldigde bedrag te allen tijde verschuldigd.
Voor jeugdleden geven de ouders bij inschrijving van de zomertraining toestemming aan Madese Tennisvereniging voor doorlopende incasso van de lesgelden.
Betaling van de lesgelden voor de wintertraining voor jeugdleden wordt rechtstreeks met de trainer (s) geregeld.
Senioren regelen de betaling van de lesgelden met de trainer(s).

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN
Artikel 6
Bij slecht weer kunnen de trainingen van de jeugd vervangen worden door theorielessen in het paviljoen (maximaal twee per zomer- of winterseizoen).
Voor trainingen van de senioren kunnen maximaal twee lessen wegens weersomstandigheden komen te vervallen. Als alternatief kan een theorieles worden gegeven in het paviljoen. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 7
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald.

Artikel 8
Ziekte of afwezigheid van een deelnemer heeft geen invloed op het door de deelnemer verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige deelnemer te vervallen.

Artikel 9
Indien een deelnemer verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

Artikel 10
De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de deelnemer (artikel 8) of de in artikel 7 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

Artikel 11
Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is kan de trainer deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de deelnemer achteraf niet inhalen.

KWALITEIT
Artikel 12
Jeugdtrainingen worden gegeven volgens het “Tennis for Kids” systeem (Rood, Oranje, Groen).
Meer informatie vind je op www.tenniskids.nl en op onze eigen Tenniskidspagina.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 13
De trainers bij Madese Tennis- en Padel Vereniging zullen naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen, rekening houdend met leeftijd en/of niveau. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainers dit wenselijk achten. De betreffende deelnemers worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 14
De deelnemer kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 15.

Artikel 15
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een deelnemer, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende deelnemer wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld.

Artikel 16
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. Madese Tennis- en Padel Vereniging en de tennistrainer kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 17
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Madese Tennis- en Padel Vereniging en/of de trainer.